Såkornet ved Ove Heradstveit

”Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom Ham” (Joh 14:6)! Gjennom denne podcasten ønsker jeg å vitne om Frelseren!

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Samsung
  • Podchaser

Episodes

3 days ago

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Dette synet viser verdenshistoriens store kamp: Den gamle slange, dragen, som prøver å oppsluke kvinnen - og hennes guttebarn, som er Jesus Kristus. Synet viser at anklageren (Satan) er styrtet! Og fordi han vet at han har kort tid igjen, fører han krig imot de menneskene som hører Jesus til.

5 days ago

Denne talen ble holdt 14. september 2023 av Ove Heradstveit. Møtet var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon, og var det siste møtet i en møteserie på tre kvelder.
Temaet i talen er at Gud ved sitt Ord skaper liv av døde. Åndelig talt: han lukker opp de døves ører. Det skjer ved at evangeliet forkynnes for fattige.

6 days ago

Denne talen ble holdt 13. september 2023 av Ove Heradstveit. Møtet var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon, og var det andre møtet i en møteserie på tre kvelder.
Temaet er at vi ikke bare må være en ordets hører, men også en ordets gjører. Talen tar utgangspunkt i Matt 7:24: "Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn."

Saturday Sep 16, 2023

Denne talen ble holdt 12. september 2023 av Ove Heradstveit. Møtet var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon, og var det første møtet i en møteserie på tre kvelder.
Temaet var hentet fra Jesaja 36:14-18 + 21:
"Så sier kongen: La ikke Hiskia få narret dere! For han makter ikke å redde dere. Og la ikke Hiskia få dere til å feste lit til Herren, idet han sier: Herren vil redde oss, og denne byen skal ikke bli gitt i assyrerkongens hånd. Hør ikke på Hiskia! For så sier kongen i Assyria: Gjør fred med meg og kom ut til meg! Så skal enhver av dere få ete av sitt eget vintre og av sitt eget fikentre og drikke vannet av sin egen brønn, til jeg kommer og henter dere til et land som ligner deres eget land, et land med korn og most, et land med brød og vingårder. La ikke Hiskia lokke dere og si: Herren vil redde oss! Har vel noen av folkenes guder reddet sitt land fra assyrerkongens hånd?  
Men de tidde og svarte ham ikke ett ord. For kongens befaling lød så: Dere skal ikke svare ham", Jes 36:14-18 + 21.
Taleopptaket er en nedkortet versjon av talen.

Wednesday Sep 06, 2023

Denne talen ble holdt 5. september 2023 av Ove Heradstveit. Møtet var i regi av Sarepta. Temaet var hentet fra 2. Mosebok 6:7-9:
"Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Dere skal få kjenne at jeg er Herren deres Gud, som løser dere fra tvangsarbeidet i Egypt. Så vil jeg føre dere til det landet jeg med ed har lovt Abraham, Isak og Jakob, og det vil jeg gi dere til odel og eie. Jeg er Herren. Men de hørte ikke på ham, for de var motløse og trellet hardt".

Tuesday Sep 05, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet viser at den sjuende engel omsider blåser i basunen. Det innebærer at Guds store vredesdag er kommet. De døde skal dømmes. Herrens tjenere skal få lønn, men de som ødelegger jorden skal bli ødelagt.

Monday Sep 04, 2023

Dette er utdrag fra en tale som jeg holdt 31. august 2023 i Hatlestrand kyrkje. Tema var Salme 23: Herren er min hyrde! Møtet var i regi av Misjonen Sarepta.

Thursday Aug 31, 2023

Denne talen tar utgangspunkt i 2. Kongebok 6:15-17: "Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham: Å, min herre, hva skal vi gjøre? Han svarte: Frykt ikke! De som er med oss, er flere enn de som er med dem. Og Elisja ba og sa: Herre! Åpne øynene hans så han kan se! Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisja."

Wednesday Aug 30, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet viser at Gud setter et skille mellom de som tilber ham i sannhet og de som ikke gjør det. En svært sentral tidsperiode på 3 og 1/2 år skal inntreffe i tiden like før Jesu gjenkomst. Det skal være en tid hvor gudsbespottelsen i en antikristelig verden når nye høyder. Men Gud skal la sin røst høre også i denne tiden, i en tjeneste som minner om profetene i Israel i gammeltestamentlig tid.

Sunday Aug 27, 2023

Denne talen tar utgangspunkt i dagens tekst for kirkeåret, som er hentet fra Matteus 25:14-30:
"Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.    Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.    Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’ Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’ Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’ Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’    Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’ Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’"

Monday Aug 14, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Synet vi møter her er et mellomspill før den sjuende engel blåser i basunen. Det er et syn av Guds hellighet illustrert gjennom kraftige rop og tordendrønn. Guds råd er fastsatt, og apostelen Johannes skal formidle det som skal skje gjennom å tale profetiske ord. 

Sunday Jul 16, 2023

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit under Bibelcamping 2023 på Evjetun, 15. juli. Temaet er at sannheten setter fri, men løgnen binder. Jesus er sannheten, mens vår sjelefiende, Djevelen, er løgnens far. I Bibelen lærer vi sannheten å kjenne. Denne sannhet må vi holde fast på. Jesus sa at den elsker ham, holder fast på hans ord.

Friday Jul 14, 2023

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit under Bibelcamping 2023 på Evjetun, 13. juli. Temaet er at vi som hører Jesus til er lysets barn i en verden som er i et åndelig mørke. Vi er frelst av nåde, ved tro, til å leve i lyset. Vi må vende om fra mørkets gjerninger. Vår tid er en frafallstid. Det hedenske mørket er når en som land og folk aldri har kjent Jesus. Det antikristelige mørket er når en som land og folk har kjent sannheten, men har forkastet den. Det er et slikt mørke som strømmer over landet vårt.

Thursday Jul 13, 2023

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit under Bibelcamping 2023 på Evjetun, 12. juli. Temaet er at Gud velsigner og forbanner. Vi som er kristne er satt fri fra lovens forbannelse. Ikke for å fortsette å vandre etter kjødet, men for å vandre med Gud - i troens lydighet.

Friday Jun 30, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Dette synet handler om at den sjette engel blåser i basun. Dette fører til en enorm krig som har sitt episenter i Midt-Østen. En lignende krig har aldri før skjedd, for gjennom denne krigen blir en-tredjedel av menneskene på jorden drept.

Sunday Jun 25, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Synet av den femte engelen som blåser i basun viser til at det skal inntreffe en fryktelig plage med vesener som skal pine menneskene. Det er en demonisk plage, hvor herskeren over disse skapningene er avgrunnens engel.

Wednesday Jun 21, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Dette synet viser at Guds folks bønner stiger opp til himmelen, og at disse bønnene er medvirkende til den straffedom som kommer når englene blåser i de sju basunene.

Monday Jun 19, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Det følgende synet minner oss om at en stor skare av mennesker blir frelst fra Guds vrede, og en gang i tiden skal de feire seieren framfor Guds trone! Vi ser her også på noe av det Bibelen sier om bortrykkelsen.

Monday Jun 12, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Det følgende synet er en påminning om at Gud gjør forskjell. Han setter en vern for sine tjenere som er på jorden i den tid som Åpenbaringsboken skildrer. 

Friday Jun 09, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Dette synet er et mektig vitnesbyrd om at når Gud griper inn med straff så rystes himmel og jord. Når vredens dag er kommet, hvem kan da bli stående?

Wednesday Jun 07, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Dette synet skal vise oss at Gud våker over martyrene. Deres utrente blod er ikke glemt av Herren. Det kommer en tid da deres død skal hevnes, men dette synet varsler at hevnens time hører Herren til.

Friday Jun 02, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
De fire hester varsler fire straffedommer fra Gud, som kommer i tur og orden innover verden i tiden før Jesu gjenkomst. Ser vi en begynnende oppfyllelse av disse profetier i våre dager?

Thursday Jun 01, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Gud har nedskrevet alle hendelsene som skal skje i tiden før Jesus kommer igjen. Men ingen er verdige til å åpenbare det som skal skje på jorden! Bortsett fra Jesus Kristus, han som er både offerlammet og løven av Juda.

Tuesday May 30, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
I denne delen får apostelen Johannes se inn i himmelen, og det er et mektig syn som møter ham. Gud er en hellig Gud! Han har all makt. Han er den som kjenner historiens gang før den har skjedd.

Thursday May 25, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Menigheten i Laodikea ser imponerende ut ytre sett, og de har et godt vitnesbyrd å gi til seg selv i forhold til sin åndelige tilstand. Men bak fasaden er noe fryktelig galt. De er verken kalde eller varme. Derfor er Jesu vurdering at nettopp denne menigheten er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken.

Tuesday May 23, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Menigheten i Filadelfia er et ideal som vi burde strekke oss etter. De hadde i sannhet tatt vare på Guds ord, og derfor lover Gud å bevare de gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele jorden.

Monday May 15, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Ikke alle som bærer kristennavnet er på vei til himmelen. Det er menigheten i Sardes en viktig påminning om. Denne menigheten hadde forkastet Guds ord som Guds ord. Da blir gudsdyrkelsen bare et tomt skall. Men det var noen få som ennå hadde livet!

Thursday May 11, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
I menneskelige forhold kan kompromiss være en god måte å holde ro og fred mellom mennesker. Men i grunnleggende åndelige spørsmål kan dette være katastrofalt. Menigheten i Tyatira er et godt eksempel på dette. Der hadde de sanne kristne over tid innfunnet seg med at en falsk profetinne har fått holde på. Hun har lokket til hor i dobbel forstand. Men nå er det tid for dom!

Tuesday May 09, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Menigheten i Pergamon hadde mange gode egenskaper, men lot være å ta oppgjør med mennesker i forsamlingen som slett ikke ønsket å vende om fra sin tidligere ferd - men som holdt ved i utskeielsene på den "brede vei" som fører til fortapelsen. De lot også vranglærere få bli værende i menigheten.

Monday May 08, 2023

Denne talen av Ove Heradstveit ble holdt i INRI-Kyrkja 7.5.2023. Den omhandler den sanne Jesus, men også de mange falske messiaser og falske profeter som Jesus selv advarte om at skal komme. 

Saturday May 06, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Menigheten i Smyrna opplevde forfølgelse. Ytre sett var menigheten fattig og hardt presset. Men Jesu dom er annerledes: Han roser og trøster menigheten, og oppildner menneskene som utgjør menigheten til å holde fast på det de har - slik at de ikke mister det evige livet!

Friday May 05, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Selv om det ytre sett kunne se ut til at menighetens handlinger i Efesos var gode og kristelige, var Guds dom over menigheten knusende. Dette var en menighet med sterke meninger, men hvor kjærligheten var blitt borte. Derfor var død tro denne menighetens dype skade.

Thursday May 04, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Jesus Kristus er den hellige! Han er den som skal dømme levende og døde, og han har har nøklene til døden og dødsriket. Det gjelder å ha sin sak i orden med Gud før den dag Jesus kommer. Han er oppstandelsen og livet, men han er også den som kan dømme til evig fortapelse for den som er ulydig imot evangeliet.

Tuesday May 02, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Ved sitt første komme på jorden viste Jesus seg som Herrens lidende tjener. Han ble fornedret og mishandlet, ja, hengt på et kors for å dø. Når han kommer igjen er det ikke lenger mulig å opphøye seg over ham. Jesus skal komme som kongenes konge - og han skal dømme levende og døde.

Monday May 01, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Johannes' Åpenbaring er en helt spesiell bok. I denne boken er det Guds Sønn, Jesus Kristus, som selv har latt oss få vite det vi trenger om den siste, korte innhøstningstid som er igjen på denne jord - før vi alle skal stå opp til dom. Den tid vi er i verden er vi i en strid imot mørkets makter, så vi må holde oss til Jesu ord for å bli bevart gjennom den forvirrende og skremmende tid som skildres i denne boken.

Monday May 01, 2023

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit i INRI-Kyrkja 10.04.2023. Den tar utgangspunkt i teksten hvor Jesus viser seg for Emmausvandrerne. 

Monday May 01, 2023

I denne talen av Ove Heradstveit fra 25.04.2023 tas utgangspunkt i Efeserbrevet 2: "Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis."

Monday May 01, 2023

I denne andakten av Ove Heradstveit fra 19.04.2023 gjennomgås formaninger i Efeserbrevet hvor det tales om å ikke gi Djevelen rom.

Monday May 01, 2023

Dette er en kort andakt fra 16.04.2023 om samtalen mellom Jesus og Peter. Selv om Peter er ekspert på å fiske, gir han Jesus rett når han taler om hvordan man får fisk: "På ditt ord vil jeg gjøre det...", sier han.

Monday May 01, 2023

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit i INRI-Kyrkja 26.02.2023. Den handler om sendebrevet til menigheten i Filadelfia.

Monday May 01, 2023

Tale av Ove Heradstveit på den kristne ungdomsklubben Refuel fra 03.02.2023. Temaet er hvorfor vi trenger å kjenne Jesus, og hovedsaken er at vi trenger å bli frelst!

Image

Såkornet.no

Jeg er på papiret psykologspesialist med doktorgrad, men jeg har lagt til side psykologien for i stedet å vitne om Guds ords sannhet! Bibelen forteller at Guds dårskap er klokere enn denne verdens visdom (1. Kor 1:18+25). På denne siden vil du finne mine taler og min bibelundervisning! Målet mitt er er å styrke deg i troen på Jesus Kristus som herre og frelser! Og om du ennå ikke er blitt frest, er det min bønn at jeg skal få være med på å lede deg til tro på den levende Jesus! Han kan fullkomment frelse hver den som tar sin tilflukt til ham! Du finner mer informasjon om mitt arbeid på såkornet.no.

- Ove Heradstveit

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822